Polityka Prywatności – TKR GMBH Sp. z o.o.

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje o przetwarzaniu przez TKR GMBH Sp. z o.o. (dalej „Administrator” ) danych osobowych.

Dane są przetwarzane w celach kontaktowych, w celu wykonania i zawarcia umów, jak również wykonania ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z przepisów prawa oraz w celach realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest TKR GMBH Sp. z o.o.. Możecie się Państwo z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres siedziby: ul. Psie Pole 16A, 46-040 Krasiejów
 • za pośrednictwem  e-mail: tkr@tkr.info.pl
 • telefonicznie: +48 669515 413

2. Cele przetwarzania danych, podstawa i okres przetwarzania osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania 

Państwa dane osobowe przetwarzane mogą być w następujących celach, na podstawie następujących przesłanek dopuszczalności przetwarzania oraz przez czas określony poniżej:

 1. Państwa dobrowolnie wyrażonej zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (RODO) w celach wskazanych w zgodzie (w takim przypadku możecie Państwo cofnąć zgodę w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; jednak odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że, przy braku innej podstawy prawnej, nie będziemy mogli przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie) – czas przetwarzania danych na tej podstawie upływa wraz z cofnięciem zgody
 • wymogów kontraktowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu wykonania zawartej z Administratorem umowy lub podjęcia na Państwa wniosek działań przed jej zawarciem – dane przetwarzane na tej podstawie będą przetwarzane przez czas trwania umowy a po jej zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń oraz okresy wynikający z przepisów o archiwizacji oraz innych aktów prawnych
 • wymogów ustawowych tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wypełnienia przez Administratora obowiązków prawnych wynikających z prawa Unii Europejskiej lub prawa polskiego Dane przetwarzane na tej podstawie będą przetwarzane przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych (np. jeśli dane muszą być przechowywane w celach sprawozdawczości finansowej to czas ich przechowywania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dany dokument księgowy)
 • prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osób trzecich tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, cele archiwalne i statystyczne oraz dowodowe dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów lub przedstawienia osobom uprawnionym informacji. Dane przetwarzane na tej podstawie będą przetwarzane do czasu ustania celu przetwarzania (np. dane przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez czas równy okresowi przedawnienia tych roszczeń) lub skutecznego zgłoszenia sprzeciwu.

3. Informacja co do wymogu lub dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach i niepodania

W zakresie przetwarzania danych osobowych w celu, o którym mowa w pkt 2.c powyżej, obowiązek podania danych jest wymogiem ustawowym. W odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu, o którym mowa w pkt 2.b ich podanie jest warunkiem umownym tj. jest konieczne do zawarcia umowy z Administratorem i jej wykonania. W przypadku przetwarzania danych w pozostałych celach ich podanie jest dobrowolne, a brak ich podania może uniemożliwić realizację celu ich przetwarzania.

4. Źródło danych

Państwa dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy/podmiotu, który Państwo reprezentują.

5. Kategorie osób, których dane są przetwarzane

Przetwarzamy dane osobowe:

 1. klientów będących osobami fizycznymi, a w przypadku klientów będących osobami prawnymi bądź jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej – dane osobowe osób uprawnionych do reprezentacji takich podmiotów, pracowników i współpracowników takich klientów
 2. podwykonawców, dostawców usług i towarów będących osobami fizycznymi, jak również pracowników i współpracowników dostawców usług i towarów nabywanych przez Administratora, w tym osób współpracujących z Administratorem w sposób stały bądź sporadyczny przy świadczeniu usług przez Administratora
 3. osób zgłaszających się do Administratora w celu rekrutacji do pracy u Administratora oraz pracowników Administratora
 4. innych osób, które przekazały swoje dane Administratorowi np. w wysyłanej przez niego korespondencji.

6. Kategorie przetwarzanych danych

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

Podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe; elektroniczne dane identyfikacyjne i kontaktowe; dane identyfikacyjne i kontaktowe związane z prowadzoną działalnością gospodarczą; dane wymagane na potrzeby zawarcia i wykonania umów, wystawienia faktury i realizacji płatności, obsługi zawartych umów w tym obsługi reklamacji oraz dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Ponadto Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją w tym zwłaszcza gdy jest ono wymagane przez obowiązujące przepisy prawa.

7. Kategorie podmiotów, którym może być powierzone przetwarzanie danych

Przetwarzanie Państwa danych może być powierzone podmiotom, z pomocą których Administrator realizuje wskazane powyżej cele, w tym w szczególności firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi księgowe, kadrowo-płacowe lub prawne.

8. Kategorie podmiotów, którym mogą być udostępniane innym podmiotom

Państwa dane nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem sytuacji gdy udostępnienie takie jest wymagane przez przepisy prawa na rzecz organów władzy publicznej.

9. Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu:

 1. prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 2. prawo do sprostowania i uzupełnienia (poprawiania) swoich danych
 3. prawo do usunięcia danych – jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych tj. żądania, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację. Mają Państwo prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Należy nam wtedy wskazać Państwa szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem. W razie złożenia takiego sprzeciwu przestaniemy przetwarzać dane w tych celach, chyba, że wskażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że dane są nam niezbędnie potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
 6. prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które nam Państwo dostarczyli, na podstawie umowy lub zgody. Mogą też Państwo zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi
 7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 – gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych
 8. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody osoby. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Informacje o zautomatyzowanym przetwarzaniu danych

Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Scroll to Top